Disclaimer, privacy statement, copyright en cookies

cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website en webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Wij gebruike cookies ook om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

disclaimer

De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel tlec met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, te gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. tlec opleidingen is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. TLEC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van tlec. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening, partner ship en impliceren geen relatie met of goedkeuring door tlec opleidingen. tlec is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van tlec te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin met doet voorkomen dat het door tlec opleidingen is geautoriseerd.

 

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van mulitmedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van tlec op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tlec.

 

privacy statement

Deze website wordt beheerd door tlec opleidingen. Bij bezoek aan deze website kan tlec opleidingen gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of enquête heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert tlec opleidingen uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in onderstaade Gedragscode voor Gegevensverwerking, uw persoonsgegevens door tlec opleidingen beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit 'Privacy Statement' geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

tlec opleidingen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de vraag van de markt en de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van tlec opleidingen en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten; het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden; De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website;. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden; het verwerken van inschrijvingen van opleidingen; het verwerken van inschrijvingen van vacatures; het verwerken van contactinformatie.

 

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Websites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop tlec opleidingen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt uw een brief sturen naar: tlec Weegschaalstraat 3 5632 CW Eindhoven (NL) of tlec Hondseinde 24 2260 Tongerlo (B)

tlec opleidingen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

copyright

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteldNiets van onze website en uit onze lesmaterialen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van Transport en Logistiek Evolutie Centrum.Lesmaterialen mogen niet worden doorverkocht, uitgeleend, weggeven of soort gelijk. Ons lesmateriaal is samengesteld onder licentie van het examenbureau en ter controle aangeboden aan het examenbureau.De inlogcode voor de website is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen. De aangeboden ondersteunende lesmaterialen op de website mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd.Door het aanschaffen van het lesmateriaal wordt het auteursrecht niet overgedragen, het auteursrecht blijft berusten op TLEChet overtreden van het auteursrecht kan strafrechtelijk worden vervolgd. bij constatering van schending van het auteursrecht wordt per gebeurtenis minstens 5.000 euro schadevergoeding geeist, afgezien van eventueel nog andere te vorderen schadevergoedingen zoals omzet en winstderving. Het maken van enige exemplaren voor eigen oefening, studie of gebruik is geen inbreuk op het auteursrecht (art. 16c Auteurswet 1912). Echter een thuiskopie mag niet aan derden worden afgegeven: daarmee overschrijdt men dat wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik.De informatie op de website en in het lesmateriaal is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dat kunnen er onvolkomenheden voorkomen. Transport en Logistiek Evolutie Centrum kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opmerkingen en suggesties worden door ons zeer op prijs gesteld.

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl