Verschil tussen ZZPer en Eigen Rijder

 

De term eigen rijder is om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met meestal 1 auto, en zonder personeel.

 

De term zzp-er transport is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer meestal zonder eigen auto, en zonder personeel.

 

Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer!

 

 

 

als zzp-er of eigen rijder werken

Als zzp-er of eigen rijder werken

Vaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat eeneigen metselaar in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen.

 

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig.

 

Vraag aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Mag ik als zelfstandige eigen rijder mij als chauffeur nu wel of niet verhuren aan een beroepsvervoerder, dan wel een eigen vervoerder?

 

Het antwoord van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
In uw mail vraagt u of het is toegestaan om u als zelfstandig chauffeur / eigen rijder te verhuren aan een beroepsvervoerder. Dit is niet toegestaan, zoals u zelf al interpreteerde uit lid 1 van art. 2.11

Daarbij komt dat volgens lid 2a van art. 2.11 het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder verricht moet worden.

 

Als u uw diensten ter beschikking stelt van een beroepsvervoerder dan bent u inderdaad zelf als transportonderneming aan het optreden. Op dit moment wordt u volgens lid 2a van art. 2.11 (dat het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht) als vervoerder aangemerkt. En moet u over de transportvergunning beschikken. In deze situatie geeft de beroepsvervoerder het vervoer volledig uit handen en treedt u als vervoerder op.

 

Voor de eigen rijder zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

 

Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus "verhuren" als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

 

Vraag aan de NIWO:
Mag ik ook mijn vergunning (en 1 bewijs) aanvragen om vervolgens een auto in te zetten die ik bij een verhuurmaatschappij huur. Soms kan ik ook een auto ter beschikking krijgen van een collega vervoerder (die heeft deze soms toch stil staan). Mag ik dit ook doen in plaats van kopen/leasen?

 

Antwoord van de NIWO
Jazeker. Het vergunningsbewijs wat wordt afgegeven is namelijk niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden. Dus dit vormt geen enkel probleem voor u. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Verder verwijs ik ook naar de betreffende informatie op de niwo site zelf:

een zzp'er mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp'er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

de zzp'er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;

de zzp'er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).

het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp'er.

de zzp'er beschikt over een VAR-verklaring (VAR = verklaring arbeidsrelatie)

 

Wet Wegvervoer Goederen Artikel 2.11
Lid 1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.


Lid 6. Door overtreding van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt niet langer voldaan aan de eis van betrouwbaarheid.

 

Definitie Vervoerder in de Wet Wegvervoer Goederen: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;

 

Je mag dus als transportonderneming geen chauffeurs inzetten die niet bij hem in dienst zijn (of via een uitzendbureau komen). een transportbedrijf mag dus Geen eigen rijder (zonder eigen auto) inzetten als die niet over een eigen vergunning beschikt. Het toch inzetten van een zzp-er kan grote gevolgen hebben voor het opdrachtgevende transportbedrijf. Het verliezen van de betrouwbaarheid houdt in dat je niet meer voldoet aan de eis van betrouwbaarheid, wat dan weer betekent dat je geen recht meer hebt op de vergunning. De opdrachtgever die een eigen rijder (zonder eigen auto) inzet kan dus zijn eigen vergunning kwijt raken!

Hier wil ik bij opmerken dat het eigenlijk geen onderscheid maakt of het een beroepsvervoerder of een eigen vervoerder is die u inhuurt als we de wet bekijken.

 

Als men een zelfstandig ondernemer is en zich verhuurt als eigen rijder (zonder eigen auto) aan een vervoerder dan mag men dat in het beroepsvervoer niet doen, dat is redelijk algemeen bekend. Echter hoort men vele zeggen dat als men zich aan een eigen vervoerder verhuurt dat wel zou mogen. Als echter de definitie vervoerder gebruikt wordt in artikel 2.11 mag zowel de beroepsvervoerder als de eigen vervoerder dus geen zelfstandige eigen rijder inhuren (een chauffeur dus die niet bij hem in dienst is, dan wel via een uitzendbureau komt). Volgens de wet interpretatie mag de eigen rijder zich dus ook niet verhuren als chauffeur bij een eigen vervoerder!

 

 

Aansprakelijkheid zzp-er en eigen rijder

 

Als je wordt ingehuurd als zzp-er om, voor een onderneming in het beroeps- of eigen vervoer, hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. Maar in het maken van die afspraken schuilt wel weer een gevaar.

 

Het gaat altijd goed, tot het fout gaat natuurlijk. Stel dat je als zzp-er in het eigen vervoer schade veroorzaakt aan voertuig of lading, wie is daarvoor dan aansprakelijk? Je bent ingehuurd om voor je chauffeursdiensten. Maar wat is dat dan? Wat mag ik als opdrachtgever verwachten van een chauffeur? Logischerwijs mag je verwachten dat onder die chauffeursdiensten het afleveren van de goederen in de juiste staat verstaan mag worden lijkt ons. Maar wat als het misgaat en de goederen raken beschadigd tijdens de rit.

 

Het zelfde speelt ook bij het beroepsvervoer. Je maakt gebruik van een zzp-er, grond- of loonwerker, een onderaannemer in het algemeen. Je mag dus verwachten dat deze onderaannemers hun opdracht correct uitvoeren en dat ze aansprakelijk zijn voor de gemaakte schade.

 

Bij een werknemer is dit risico voor de werkgever. Het is niet ondenkbaar dat, zeker bij forse schade, dat de onderneming, of hun verzekering, waar de zzp-er op dat moment voor rijdt de schade op de zzp-er gaat verhalen, ze hebben de zzp-er als bedrijf ingehuurd (een zzp-er is immers een onderneming) en kunnen dus de schade op dit bedrijf verhalen.

 

Men kan natuurlijk nog proberen een goede advocaat in de arm te nemen en het te gooien op het Fokker/Zentveld arrest, ook bekend als Vliegtuigvleugel-arrest. Het arrest gaat om schade die is ontstaan bij het verplaatsen van een vliegtuigvleugel. Vliegtuigfabriek Fokker heeft in 1959 de heer Zentveld met zijn hijskraan ingehuurd om tegen een uurtarief van f 17,50 (een deel van) een vliegtuigvleugel van een dekschuit naar een vrachtwagen te takelen. Toen de vleugel in de lucht hing, brak een bout van de kraan en viel de vleugel, met een schade van f 120.000 tot gevolg. Bij onderzoek bleek dat de bout inwendig was verzwakt door verontreiniging en grofkorreligheid. Vast staat dat Zentveld dit niet had kunnen weten, omdat de ondeugdelijkheid van het materiaal uitwendig niet was te constateren. In beginsel is Zentveld aansprakelijk voor de schade, want men is aansprakelijk voor de zaken  waarvan men zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient (zie 6:77 BW). Maar dit is geen algemene regel. De Hoge Raad heeft het niet redelijk geacht het risico voor rekening van Zentveld te laten komen gezien de geringe tegenprestatie van de kant van Fokker (slechts f 17,50 per uur).

Maar ik heb toch een aansprakelijkheidsverzekering? Vast, maar veelal kan nu de opzichtclausule om de hoek komen kijken. Hierin wordt bepaald dat schade aan zaken die men onder zich heeft, niet wordt vergoed: De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Eerst even de kleine letters goed doornemen dus.

 

En als ze de schade op de zzp-er verhalen, komt de vraag weer op of er dan wel of niet van beroepsvervoer sprake is. Even terug naar de twee definities hierover:


vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;


Dus als je in het eigen vervoer je als zzp-er verhuurt als chauffeur en je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de auto en de lading, ben je dan bezig met het vervoeren van goederen voor andere waarbij je het risico daarvoor draagt. En dat is dan dus toch beroepsvervoer?

 

Dus zal men afspraken moeten maken waar het risico ligt tijdens het verrichten van de diensten. De andere vraag is dan weer, stel men maakt afspraken over het feit dat de schade niet voor de zzp-er komt, maar voor de opdrachtgever, is die zzp-er dan nog wel ondernemend genoeg? Waarin verschilt de zzp-er dan nog, in het kader van aansprakelijkheid, met een gewone werknemer?

 

Wat als de zzp-er een bedrijfsongeval krijgt? Een zzp-er is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Ondernemen is immers voor eigen rekening en risico en ligt de verantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgever. Toch?

 

In maart 2011 overwoog de Kantonrechter Assen dat opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een zzp-er een bedrijfsongeval overkomt. De rechter verwees hierbij naar 7:658 lid 4 BW, wat gaat over de aansprakelijkheid van een werkgever voor ingeleend personeel. De aansprakelijkheid van een opdrachtgever hangt immers af van een aantal voorwaarden.
 
Ten eerste is volgens de rechter van belang of de zzp-er ten opzichte van de opdrachtgever een positie inneemt die vergelijkbaar is met zijn werknemers. Of dit het geval is, hangt af van de feitelijke omstandigheden. Daarnaast moeten de werkzaamheden die de zzp-er verricht vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever. Tot slot stelt de rechter de eis dat er sprake moet zijn van een bepaalde mate van gezagsverhouding. De opdrachtgever moet dus zeggenschap hebben over de wijze waarop de zzp-er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierbij gaat het erom dat de opdrachtgever bijvoorbeeld instructies geeft aan de zzp-er en zich met de uitvoering bemoeit.
 
Alleen als aan al deze eisen is voldaan, geldt bij een bedrijfsongeval waarbij een zzp-er slachtoffer is, dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen. Opdrachtgevers doen er daarom verstandig aan om bij de inzet van zzp-er rekening te houden met het aansprakelijkheidsrisico dat zij hebben en deze af te dekken met een verzekering. Als opdrachtgever zou ik dan toch nog maar eens goed nadenken.

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een andere vorm van onderaanneming dus oppassen geblazen. Voornamelijk 7:610 BW is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er, of de onderaannemer in het algemeen? In hoeverre loopt de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  onder gezag na het aannemen van een opdracht?


Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;

een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;

de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of men de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren. Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of men de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre men de vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn. Dat men vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

Het een en ander is dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Men kan de zaken dus op veel manieren bekijken en uitleggen. Het gaat allemaal goed natuurlijk. Tot het fout gaat, en hoe kijkt men dan tegen al deze dingen aan ?

 

Een NIWO vergunning is nodig in het volgende geval:

> u vervoert goederen in opdracht van derde tegen betaling en

> u vervoert die goederen in een voertuig met een laadvermogen met meer dan 500 kilogram.

 

 

 

 

 

Wegvervoer niwo euro vergunning

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Vervoersmogelijkheden niwo euro vergunning

Bent u in bezit van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Nieuw model Eurovergunning vanaf 1 april 2011

Vanaf 1 april 2011 is het nieuwe model van de Eurovergunning in omloop gebracht. Het oude model blijft ook gewoon geldig, totdat de einddatum van het document wordt bereikt. Op het nieuwe model zijn meerdere echtheidskenmerken aangebracht, zoals de woorden 'origineel' en 'kopie' in zilverdruk, een kenmerkend guillochepatroon als achtergrond en het gebruik van microtekst waarin met een loep het vergunningnummer te lezen valt. De Eurovergunning is lichtblauw van kleur.

 

 

 

De eurovergunning van de niwo

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Reele vestiging
De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Een reële vestiging houdt in dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging.

 

Kredietwaardigheid
U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant.

 

Vakbekwaamheid
De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen. Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, dan kan zij een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. De NIWO stelt in die gevallen altijd een onderzoek in.

 

Betrouwbaarheid
U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG aan bij COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen). Is uw rechtsvorm een eenmanszaak, dan vraagt u de VOG aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen), versie voor de wegvervoerondernemer.


Alleen als er een externe vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP, versie voor de vervoersmanager.

 

Wet Bibob
De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van Bureau Bibob. In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan, als daar aanleiding toe is.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

 

 

Rijden zonder eurovergunning

Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren.

Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro.

 

Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

 

op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert:

De waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

 

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl