De zzp-er eigen rijder grondwerker en loonwerker.

 

De zzp-er, eigen rijder, grond- en loonwerker mengen zich steeds meer in de wereld van het transportbedrijf. Gaat dat wel goed?

 

Naast de bedrijven die full time transport doen, zijn er steeds meer partijen op de markt die het transport als het ware er een beetje bij doen. Veelal zie je dat de zzp-ers, grondwerkers en loonwerkers hun gaten opvullen met het verlenen van hun service in de transportsector. Waar de grond-en loonwerkers vaak nog eigen materieel hebben die ze dan inzetten voor een opdrachtgever, is het bij de zzp-er meestal enkel de chauffeursdienst die ze leveren. Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren. Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zou kunnen uitkomen op 3.400 euro.

 

 

 

 

eigen rijder worden

De zzp-er

De term ZZP is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige bent zonder personeel. In de afkorting is dus een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus geen werknemer meer! Veelal hoor je klagen dat een ZZP in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen.

 

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als ZZP in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan ‘gewoon’ aan de slag. Maar als ZZP in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig.

 

Artikel 2.11 wet wegvervoer goederen lid 1: Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.

Een transportbedrijf mag dus niet zomaar de chauffeursdiensten van een zzp-er gebruiken, die zijn immers niet bij het transportbedrijf in dienst. Het transportbedrijf is hiermee in overtreding met de wet wegvervoer goederen dus.

 

Als een zzp-er zijn chauffeursdiensten ter beschikking stelt van een beroepsvervoerder dan is hij zelf als transportonderneming aan het optreden. Op dit moment moet hij namelijk als vervoerder worden aangemerkt. En moet hij over een transportvergunning beschikken. In de situatie waarbij hij een zzp-er zijn chauffeursdiensten laat verrichten geeft de beroepsvervoerder dus het vervoer volledig uit handen en treedt de zzp-er als onderaannemer in het vervoerder op.

 

Dat een zzp-er daarbij geen eigen auto heeft is vergunning technisch geen probleem. De transportvergunning die een zzp-er heeft is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Hij kan dus perfect de auto huren. Dit moet overigens wel op papier staan, huurovereenkomst maken dus.

 

 

eigen rijder worden

De grond- en loonwerkers

Voor sommige grond- en loonwerkers past het zzp plaatje zoals hierboven beschreven. Maar er zijn ook grond- en loonwerkers die hun eigen materieel hebben en dit inzetten voor transport. Vaak gebruiken zijn bijvoorbeeld in losse vrachtwagentrekker, die ze toch hebben staan, om voor een transportbedrijf trailers te vervoeren. Zolang de grond- of loonwerker een eigen transportvergunning heeft is dat ook geen probleem.

 

Landbouwtractoren inzetten

Ook zie je steeds meer dat er een landbouwtractor met dumper ingezet wordt om bij bouwproject de grond van de bouwplaats aan en af te voeren. Zodra dit echter een vervoersopdracht is om de grond van de bouwplaats naar elders, of vice versa te vervoeren is dit beroepsvervoer. Er dient dan een transportvergunning aanwezig te zijn. Er zijn met name 3 passages uit de wet en regeling wegvervoer goederen van belang.

 

Definitie beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto’s dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer.

Definitie vrachtauto: motorrijtuig, motorrijtuig met aanhangwagen of samenstel van motorrijtuig en oplegger, ingericht voor het vervoer van goederen.

 

Uitzondering voor vervoer van landbouwproducten of goederen, te gebruiken bij het verrichten van landbouwwerkzaamheden, met een landbouwtrekker als bedoeld in afdeling 5.8 van de Regeling voertuigen, alsmede de daardoor voortbewogen aanhangwagens, mits het betreft eigen vervoer verricht door een landbouwer ten dienste van zijn landbouwbedrijf, dan wel vervoer dat plaatsvindt rechtstreeks ten behoeve van een landbouwbedrijf en onmiddellijk vooraf gaat aan of volgt op, alsmede in direct verband staat met de uitvoering van landbouwwerkzaamheden.

 

De definitie van een vrachtauto is dus heel breed en omvat veel meer dan de vrachtwagen zoals we dat in het dagelijks leven omschrijven. Een vrachtauto is simpel gezegd, voor deze wetgeving, een voertuig ingericht voor goederenvervoer. Dus ook de Volkwagen Caddy, een Mercedes Vito en een Fendt 936 Vario vallen daaronder.

De uitzondering van het inzetten van landbouwtractoren geldt alleen als dit in directe relatie staat tot het landbouwbedrijf/landbouwwerkzaamheden.

 

 

 

 

 

eigen rijder worden

Aanvragen Eurovergunning

Een NIWO vergunning is nodig in het geval dat men goederen vervoert in opdracht van derde tegen betaling en men vervoert die goederen in een voertuig met een laadvermogen met meer dan 500 kilogram.

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Men komt in aanmerking voor een Eurovergunning als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt (bron NIWO):

 

Reele vestiging
De onderneming moet kunnen beschikken over een redele vestiging in Nederland. Een reele vestiging houdt in dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging.

 

Kredietwaardigheid
Men is kredietwaardig als men over voldoende (financiele) middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Men moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als men 1 voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat men inzet. Dus stel men heeft drie voertuigen welk men wil inzetten, dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening.

 

Vakbekwaamheid
De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal één voldoen aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen. Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan is deze persoon de vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in bezit is van het vakdiploma, dan kan zij een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reele band is met de onderneming. De NIWO stelt in die gevallen altijd een onderzoek in.

 

Betrouwbaarheid
Men toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt men de VOG aan bij COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen). Is de rechtsvorm een eenmanszaak, dan vraagt men de VOG aan via de gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen), versie voor de wegvervoerondernemer.


Alleen als er een externe vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon apart een VOG aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP, versie voor de vervoersmanager.


Kosten Eurovergunning

De aanvraag van de vergunning kost 235 euro. Na vijf jaar is er een verlening aan de orde. Dus we zouden kunnen stellen dat de kost per jaar, voor de eerste vijf jaar, 235 gedeeld door 5,dus 47 euro per jaar is. De afgifte van een vergunningsbewijs is 28,35 euro gedeeld door vijf jaar is 5,67 euro per jaar. De jaarlijkse bijdrage is 23,70 euro. Als we alles dan optellen (47 plus 5,67 plus 28,35), dan komen de kosten op 76,37 euro per jaar.

Voor de volgende reeks van vijf jaar (de verlenging) komt dit op 120 euro voor de verlenging gedeeld door 5 is 24 euro. In totaal, samen met de afgifte van het vergunningsbewijs en de jaarlijkse bijdrage, kom je dan op (24 plus 5,67 plus 28,35) 58,02 euro per jaar.

 

Een van onze cursisten heeft een zeer goede en snelle ervaring gehad met de heer Harrie Brouwer van Astrium Accountants om de verklaring van kredietwaardigheid in orde te krijgen. Zij verzorgen de verklaring voor ongeveer 300 euro (ex btw). Deze kost heb je ook elke vijf jaar. Dus per jaar is dit 300 gedeeld door 5 is 60 euro per jaar.

 

Als we dit optellen bij de kosten aan de NIWO komen we op 76,37 euro plus 60 euro is 136,37 euro per jaar, voor de eerste vijf jaar. Voor de volgende vijf jaar kom je op 58,02 euro plus 60 euro is 118,02 euro per jaar.

Voor de volledigheid zou je de kosten voor het aanvragen van de verklaring omtrent het gedrag ook nog moeten meetellen. Deze kosten zijn 30,05 euro en zullen ook elke vijf jaar terugkomen. Per jaar zou dit dus nog een kost zijn van 6,01 euro.

 

Het totaal voor de eerste vijf jaren komt daarbij op 136,37 plus 6,01 is 142,38 euro per jaar. Voor de verlengingsjaren komt dat op 6,01 plus 118,02 is 124,03 euro per jaar.

 

De onderneming dient bij aanvraag van 1 vergunningsbewijs te kunnen aantonen dat de onderneming beschikt over een eigen vermogen van 9.000 euro. Dit moet overigens niet in de vorm van geld zijn. Men moet in de onderneming over bezittingen beschikken ter waarde van 9.000 euro die door de ondernemer zelf gefinancierd zijn. Deze kapitaalseis is er overigens niet voor niets, en dit beschikbaar hebben in cash geld bij aanvang van de onderneming is raadzaam. Maar dit advies geldt niet alleen voor de transportsector. Voor elk bedrijf zou het hebben van een startkapitaal van 9.000 euro raadzaam zijn.

 

 

 

eigen rijder worden

Eigen vervoer

Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen duidelijk verboden is om ZZP chauffeurs in te huren, is het eigen vervoer onduidelijker. Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Voorbeelden hiervan zijn de bakker die zijn eigen brood rondbrengt of de wasmachine reparatie dienst die de wasmachine ophaalt, repareert en weer terug brengt. Het vervoer is voor deze bedrijven is als het ware een kostenpost en geen opbrengst. Ze halen hun omzet niet uit het vervoer van het brood, of de wasmachine. Ze halen hun omzet uit het verkopen van het brood of de reparatie van de wasmachine. Het vervoer is enkel een extra service die ze doen.

 

Het eigen vervoer valt ook onder de wet wegvervoer goederen. Echter zijn er voor het eigen vervoer afzonderlijke, mildere regels ten opzichte van het beroepsvervoer.

 

In de huidige (april 2012) wet en regeling wegvervoer goederen zou volgens de wetgeving de zzp die zich laat inhuren als chauffeur een transport vergunning nodig hebben, voor zowel het beroepsvervoer als het eigen vervoer.

 

De wet wegvervoer goederen geeft onder andere drie definities:
vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;

beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;

eigen vervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat voor eigen rekening wordt verricht dan wel als werkzaamheid van ondersteunende aard die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten;

 

Verder is het Artikel 2.11 van de wet wegvervoer goederen lid 1 weer van belang. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.

 

Merk op dat in dit artikel de algemene definitie van vervoerder wordt gebruikt. De definitie van vervoerder is het beroeps- en eigenvervoer. Dus is volgens de wetgeving het zowel in het beroepsvervoer als in het eigen vervoer het niet mogelijk om een zzp-er (zonder eigen transportvergunning) zijn chauffeursdiensten te laten verrichten.

De wet en regeling wegvervoer goederen wordt op dit moment (april 2012) onder handen genomen en zal worden gewijzigd. Het gaat er op lijken dat ze bovenstaande dan ook veranderen. De voorgestelde verandering is namelijk:

 

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid van artikel 2.11 wordt "vervoer te verrichten" vervangen door: beroepsvervoer te verrichten.

Als deze wijziging doorgevoerd wordt zou de discussie of een zzp in het eigen vervoer wel of geen vergunning nodig heeft duidelijker moeten zijn. Echter blijft het naar onze mening ook in het eigen vervoer oppassen en is het ons inziens helemaal niet zo makkelijk. Want hoe zit het nu met de aansprakelijkheid bijvoorbeeld?

 

 

 

eigen rijder worden

Aansprakelijkheid

Als je wordt ingehuurd als zzp-er om, voor een onderneming in het beroeps- of eigen vervoer, hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. Maar in het maken van die afspraken schuilt wel weer een gevaar.

 

Het gaat altijd goed, tot het fout gaat natuurlijk. Stel dat je als zzp-er in het eigen vervoer schade veroorzaakt aan voertuig of lading, wie is daarvoor dan aansprakelijk? Je bent ingehuurd om voor je chauffeursdiensten. Maar wat is dat dan? Wat mag ik als opdrachtgever verwachten van een chauffeur? Logischerwijs mag je verwachten dat onder die chauffeursdiensten het afleveren van de goederen in de juiste staat verstaan mag worden lijkt ons. Maar wat als het misgaat en de goederen raken beschadigd tijdens de rit.

 

Het zelfde speelt ook bij het beroepsvervoer. Je maakt gebruik van een zzp-er, grond- of loonwerker, een onderaannemer in het algemeen. Je mag dus verwachten dat deze onderaannemers hun opdracht correct uitvoeren en dat ze aansprakelijk zijn voor de gemaakte schade.

 

Bij een werknemer is dit risico voor de werkgever. Het is niet ondenkbaar dat, zeker bij forse schade, dat de onderneming, of hun verzekering, waar de zzp-er op dat moment voor rijdt de schade op de zzp-er gaat verhalen, ze hebben de zzp-er als bedrijf ingehuurd (een zzp-er is immers een onderneming) en kunnen dus de schade op dit bedrijf verhalen.

 

Men kan natuurlijk nog proberen een goede advocaat in de arm te nemen en het te gooien op het Fokker/Zentveld arrest, ook bekend als Vliegtuigvleugel-arrest. Het arrest gaat om schade die is ontstaan bij het verplaatsen van een vliegtuigvleugel. Vliegtuigfabriek Fokker heeft in 1959 de heer Zentveld met zijn hijskraan ingehuurd om tegen een uurtarief van f 17,50 (een deel van) een vliegtuigvleugel van een dekschuit naar een vrachtwagen te takelen. Toen de vleugel in de lucht hing, brak een bout van de kraan en viel de vleugel, met een schade van f 120.000 tot gevolg. Bij onderzoek bleek dat de bout inwendig was verzwakt door verontreiniging en grofkorreligheid. Vast staat dat Zentveld dit niet had kunnen weten, omdat de ondeugdelijkheid van het materiaal uitwendig niet was te constateren. In beginsel is Zentveld aansprakelijk voor de schade, want men is aansprakelijk voor de zaken waarvan men zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient (zie 6:77 BW). Maar dit is geen algemene regel. De Hoge Raad heeft het niet redelijk geacht het risico voor rekening van Zentveld te laten komen gezien de geringe tegenprestatie van de kant van Fokker (slechts f 17,50 per uur).

Maar ik heb toch een aansprakelijkheidsverzekering? Vast, maar veelal kan nu de opzichtclausule om de hoek komen kijken. Hierin wordt bepaald dat schade aan zaken die men onder zich heeft, niet wordt vergoed: De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Eerst even de kleine letters goed doornemen dus.

 

En als ze de schade op de zzp-er verhalen, komt de vraag weer op of er dan wel of niet van beroepsvervoer sprake is. Even terug naar de twee definities hierover:


vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;


Dus als je in het eigen vervoer je als zzp-er verhuurt als chauffeur en je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de auto en de lading, ben je dan bezig met het vervoeren van goederen voor andere waarbij je het risico daarvoor draagt. En dat is dan dus toch beroepsvervoer?

 

Dus zal men afspraken moeten maken waar het risico ligt tijdens het verrichten van de diensten. De andere vraag is dan weer, stel men maakt afspraken over het feit dat de schade niet voor de zzp-er komt, maar voor de opdrachtgever, is die zzp-er dan nog wel ondernemend genoeg? Waarin verschilt de zzp-er dan nog, in het kader van aansprakelijkheid, met een gewone werknemer?

 

Wat als de zzp-er een bedrijfsongeval krijgt? Een zzp-er is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Ondernemen is immers voor eigen rekening en risico en ligt de verantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgever. Toch?

 

In maart 2011 overwoog de Kantonrechter Assen dat opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een zzp-er een bedrijfsongeval overkomt. De rechter verwees hierbij naar 7:658 lid 4 BW, wat gaat over de aansprakelijkheid van een werkgever voor ingeleend personeel. De aansprakelijkheid van een opdrachtgever hangt immers af van een aantal voorwaarden.

 

Ten eerste is volgens de rechter van belang of de zzp-er ten opzichte van de opdrachtgever een positie inneemt die vergelijkbaar is met zijn werknemers. Of dit het geval is, hangt af van de feitelijke omstandigheden. Daarnaast moeten de werkzaamheden die de zzp-er verricht vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever. Tot slot stelt de rechter de eis dat er sprake moet zijn van een bepaalde mate van gezagsverhouding. De opdrachtgever moet dus zeggenschap hebben over de wijze waarop de zzp-er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierbij gaat het erom dat de opdrachtgever bijvoorbeeld instructies geeft aan de zzp-er en zich met de uitvoering bemoeit.

 

Alleen als aan al deze eisen is voldaan, geldt bij een bedrijfsongeval waarbij een zzp-er slachtoffer is, dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen. Opdrachtgevers doen er daarom verstandig aan om bij de inzet van zzp-er rekening te houden met het aansprakelijkheidsrisico dat zij hebben en deze af te dekken met een verzekering. Als opdrachtgever zou ik dan toch nog maar eens goed nadenken.

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een andere vorm van onderaanneming dus oppassen geblazen. Voornamelijk 7:610 BW is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er, of de onderaannemer in het algemeen? In hoeverre loopt de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, onder gezag na het aannemen van een opdracht?


Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;

  2. een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;

  3. de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of men de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren. Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of men de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre men de vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn. Dat men vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

Het een en ander is dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Men kan de zaken dus op veel manieren bekijken en uitleggen. Het gaat allemaal goed natuurlijk. Tot het fout gaat, en hoe kijkt men dan tegen al deze dingen aan ?

 

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl