ZZP NEDERLAND OVERDRIJFT

 

Stichting ZZP Nederland overdrijft in zijn artikel over de zzp chauffeur-koerier en spreekt zichzelf vervolgens tegen in een artikel over faillisementen onder koeriers.


http://www.zzp-nederland.nl/artikel/chauffeurs-en-zzp (onder aan de pagina de tekst van het volledige artikel, de vet en cursief gedrukte tekst zijn passages uit het artikel van zzp-nederland)

 

 

 

eigen rijder worden

In bovenstaande link en de in de tabbladen opgenomen artikel van zzp-nederland wordt op sommige punten overdreven en zelfs de plank op een aantal punten misgeslagen. Wij willen een aantal dingen toch even recht zetten.

 

De enige mogelijkheid voor de ZZP Chauffeur is het aanschaffen (of lease, huur) van een vrachtwagen, het inschrijven als transportondernemer bij de Kamer van Koophandel en een Eurovergunning aanvragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo'n Eurovergunning zijn dezelfde opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto's verricht. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca euro 150, -, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van euro 9000, - en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd is door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

 

Het is correct dat een chauffeur die als zzp in het transport wil werken de beschikking moet hebben over een eigen vrachtwagen. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).

 

De kosten voor de eurovergunning bedragen GEEN 150 euro per jaar, zoals gesteld door ZZP-Nederland. De tarieven zijn als volgt:

Behandelingskosten aanvraag euro 235,00
Behandelingskosten verlenging euro 120,00
Afgifte Eurovergunningbewijs euro 28,35
Heffing per Eurovergunningbewijs per jaar euro 23,70

De kosten/heffing voor de eurovergunning zijn dus maar 23,70 euro per jaar.

 

Maar laten we dit eens een stap verder bekijken en alle kosten meenemen die nodig zijn voor de eurovergunning.

De aanvraag zelf kost dus 235 euro. Na vijf jaar is er een verlening aan de orde. Dus we zouden kunnen stellen dat de kost per jaar, voor de eerste vijf jaar, 235 gedeeld door 5,dus 47 euro per jaar is.

De afgifte van een vergunningsbewijs is 28,35 euro gedeeld door vijf jaar is 5,67 euro per jaar.

De jaarlijkse bijdrage is 23,70 euro. Als we alles dan optellen (47 plus 5,67 plus 28,35), dan komen de kosten op 76,37 euro per jaar. Dat is nog duidelijk minder dan 150 euro die ZZP Nederland noemt.

Voor de volgende reeks van vijf jaar (de verlenging) komt het op 120 gedeeld door 5 is 24 euro. In totaal kom je dan op (24 plus 5,67 plus 28,35) 58,02 euro per jaar.

 

Verder stelt ZZP-Nederland dat de accountkost kostbaar is. Een van onze cursisten heeft een zeer goede en snelle ervaring gehad met de heer Harrie Brouwer van Astrium Accountants om de verklaring van kredietwaardigheid in orde te krijgen: http://www.astriumaccountants.nl/. Zij verzorgen de verklaring voor ongeveer 300 euro (ex btw). Deze kost heb je ook elke vijf jaar. Dus per jaar is dit 300 gedeeld door 5 is 60 euro per jaar. Je kunt ook eens navraag doen bij snikkers en partners. De prijs bij hen is rond de 200 euro voor een aanvraag. http://www.snikkers.net/

 

Als we dit dan ook optellen bij de kosten aan de NIWO komen we op 76,37 euro plus 60 euro is 136,37 euro per jaar, voor de eerste vijf jaar.

Voor de volgende vijf jaar kom je op 58,02 euro plus 60 euro is 118,02 euro per jaar.

Voor de volledigheid zou je de kosten voor het aanvragen van de verklaring omtrent het gedrag ook nog kunnen meetellen. Deze kosten zijn 30,05 euro en zullen ook elke vijf jaar terugkomen. Per jaar zou dit dus nog een kost zijn van 6,01 euro.

 

Het totaal voor de eerste vijf jaren komt daarbij op 136,37 plus 6,01 is 142,38 euro per jaar. Voor de verlengingsjaren komt dat op 6,01 plus 118,02 is 124,03 euro per jaar.

 

Dus als we alle kosten optellen, de aanvraag, de VOG, de accountant dan komen we op ongeveer 142 euro per jaar. Dat komt in de buurt van de 150 euro die ZZP Nederland stelt, echter hebben we daar dus nu ook alle kosten bijzitten, niet alleen de kost voor de aanvraag, maar ook de kosten voor de VOG en de accountant.

Daarnaast geeft ZZP Nederland aan: Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca euro 150, -, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van euro 9000, -

 

ZZP-Nederland laat door zijn zinsbouw overkomen alsof de 9.000 euro een kost is voor de onderneming. Deze 9.000 euro is GEEN kost. Als je goed leest staat er dat het een kapitaalseis is. En een kapitaalseis is geen kost voor de onderneming. De onderneming dient bij aanvraag van 1 vergunningsbewijs te kunnen aantonen dat de onderneming beschikt over een eigen vermogen van 9.000 euro. Dit moet overigens niet in de vorm van geld zijn. Men moet in de onderneming over bezittingen beschikken ter waarde van 9.000 euro die door de ondernemer zelf gefinancieerd zijn. Dat is heel wat anders dan dat het 9.000 euro zou kosten. Als je over een kost van 9.000 euro zou praten, zou dit betekenen dat je het geld kwijt bent. Maar aangezien het een kapitaalseis is, moet je aantonen dat je hierover kunt beschikken.

 

Deze kapitaalseis is er overigens niet voor niets, en dit beschikbaar hebben in cash geld bij aanvang van de onderneming is raadzaam. Maar dit advies geldt niet alleen voor de transportsector. Voor elk bedrijf zou het hebben van een startkapitaal van 9.000 euro raadzaam zijn.

 

Eigen vervoer biedt wel mogelijkheden
Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen verboden is om ZZP chauffeurs in te huren biedt het eigen vervoer wel mogelijkheden. Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Een voorbeeld: als een bouwbedrijf, dat een eigen vrachtwagen heeft, deze langs eigen bouwplaatsen laat rijden om deze van goederen te voorzien wordt dit aangemerkt als eigen vervoer. Zodra het bouwbedrijf ook goederen voor anderen gaat vervoeren valt dat wel onder de Transportwet en is een NIWO vergunning vereist. Eigen vervoer heeft geen inschrijvingsplicht en valt niet onder de Transportwet. Het staat dus een onderneming vrij om in geval van eigen vervoer een ZZP'er in te huren als chauffeur.

 

Grotendeels klopt bovenstaande wel. ZZP-Nederland schrijft dat eigen vervoer niet onder de transportwet valt. Dit klopt niet. Het eigen vervoer valt wel degelijk onder de wet wegvervoer goederen. Echter zijn er in de wet voor het eigen vervoer afzonderlijke, mildere regels ten opzichte van het beroepsvervoer.

In de huidige (april 2012) wwg-rwg zou volgens de wetgeving de zzp die zich laat inhuren als chauffeur een transport vergunning nodig hebben, voor zowel het beroepsvervoer als het eigen vervoer.

De wet wegvervoer goederen geeft onder andere drie definities:
vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;
eigen vervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat voor eigen rekening wordt verricht dan wel als werkzaamheid van ondersteunende aard die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten;

 

Artikel 2.11 wet wegvervoer goederen
1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.

Het bovenstaand artikel is het gehekelde punt. Merk op dat in dit artikel de algemene definitie van vervoerder wordt gebruikt. De definitie van vervoerder is het beroeps- en eigenvervoer.

De wwg-rwg wordt op dit moment onder handen genomen en zal worden gewijzigd (klik hier voor wetsontwerp). Het gaat er op lijken dat ze bovenstaande dan ook veranderen. De voorgestelde verandering is namelijk:

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid van artikel 2.11 wordt "vervoer te verrichten" vervangen door: beroepsvervoer te verrichten.

Als deze wijziging doorgevoerd wordt zou de discussie of een zzp in het eigen vervoer wel of geen vergunning nodig heeft duidelijker moeten zijn.

Echter blijft het naar onze mening ook in het eigen vervoer oppassen en is het ons inziens helemaal niet zo makkelijk.

 

Als je wordt ingehuurd als zzp-er om, voor een ondernemering in het eigen vervoer, hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. Maar in het maken van die afspraken schuilt wel weer een gevaar.

 

Het gaat altijd goed, tot het fout gaat natuurlijk. Stel dat je als zzp-er in het eigen vervoer schade veroorzaakt aan voertuig of lading, wie is daarvoor dan aansprakelijk? Je bent ingehuurd om voor je chauffeursdiensten. Maar wat is dat dan? Wat mag ik als opdrachtgever verwachten van een chauffeur? Logischerwijs mag je verwachten dat onder die chauffeursdiensten het afleveren van de goederen in de juiste staat verstaan mag worden lijkt me. Maar wat als het misgaat en de goederen raken beschadigd tijdens de rit.

 

Bij een werknemer is dit risico voor de werkgever. Het is niet ondenkbaar dat, zeker bij forse schade, dat de onderneming, of hun verzekering, waar je op dat moment voor rijdt de schade op jou gaat verhalen, ze hebben je immers als bedrijf ingehuurd (een zzp-er is een onderneming) en kunnen dus de schade op jou verhalen.

Men kan natuurlijk nog proberen een goede advocaat in de arm te nemen en het te gooien op het Fokker/Zentveld arrest, ook bekend als Vliegtuigvleugel-arrest. Het arrest gaat om schade die is ontstaan bij het verplaatsen van een vliegtuigvleugel. Vliegtuigfabriek Fokker heeft in 1959 de heer Zentveld met zijn hijskraan ingehuurd om tegen een uurtarief van f 17,50 (een deel van) een vliegtuigvleugel van een dekschuit naar een vrachtwagen te takelen. Toen de vleugel in de lucht hing, brak een bout van de kraan en viel de vleugel, met een schade van f 120.000 tot gevolg. Bij onderzoek bleek dat de bout inwendig was verzwakt door verontreiniging en grofkorreligheid. Vast staat dat Zentveld dit niet had kunnen weten, omdat de ondeugdelijkheid van het materiaal uitwendig niet was te constateren. In beginsel is Zentveld aansprakelijk voor de schade, want men is aansprakelijk voor de zaken  waarvan men zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient (zie 6:77 BW). Maar dit is geen algemene regel. De Hoge Raad heeft het niet redelijk geacht het risico voor rekening van Zentveld te laten komen gezien de geringe tegenprestatie van de kant van Fokker (slechts f 17,50 per uur).

Maar ik heb toch een aansprakelijkheidsverzekering? Vast, maar veelal kan nu de opzichtclausule om de hoek komen kijken. Hierin wordt bepaald dat schade aan zaken die men onder zich heeft, niet wordt vergoed: De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Eerst even de kleine letters goed doornemen dus.

 

En als ze de schade op jou verhalen, komt de vraag weer of er dan van beroepsvervoer sprake is. Even terug naar de twee definities hierover:

vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;

Dus als je in het eigen vervoer je als zzp-er verhuurt als chauffeur en je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de auto en de lading, ben je dan bezig met het vervoeren van goederen voor andere waarbij je het risico daarvoor draagt. En dat is dan dus toch beroepsvervoer?

Dus zul je afspraken moeten maken waar het risico ligt tijdens het verrichten van je diensten. De andere vraag is dan weer, stel je maakt afspraken over het feit dat de schade niet voor jou als zzp-er komt, maar voor de opdrachtgever, ben je dan nog wel ondernemend genoeg? Waarin verschil je dan nog, in het kader van aansprakelijkheid, met een gewone werknemer?

 

Wat als de zzp-er een bedrijfsongeval krijgt? Een ZZP is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Ondernemen is immers voor eigen rekening en risico en ligt de verantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgever. Toch? Kijk maar eens naar dit artikel: http://www.evo.nl/site/opdrachtgever-altijd-aansprakelijk-bij-ongeval-zzper. Als opdrachtgever zou ik dan toch nog maar eens goed nadenken.

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 

de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;

een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;

de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of de zzp-er of eigen rijder de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er of eigen rijder het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren.

Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of de zzp-er of eigen rijder de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er of eigen rijder in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre de zzp-er of eigen rijder vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn.

Dat zzp-ers of eigen rijders vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is evenmin onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er of eigenrijder die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

Het een en ander is dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Je kunt de zaken dus op veel manieren bekijken en uitleggen. Het gaat allemaal goed natuurlijk. Tot het fout gaat, en hoe kijkt men dan tegen al deze dingen aan ?

 

ZZP Koerier beperkte mogelijkheden
Om als ZZP koerier te mogen functioneren met een eigen auto zijn er een aantal beperkingen. Zonder een NIWO-vergunning mag iedereen die in het bezit is van de juiste rijvaardigheidsbewijzen rijden als koerier met een laadvermogen tot 500 kilo. Een vreemde regeling als men bedenkt dat iedereen met een rijbewijs BE tot 3500 kilo mag vervoeren en een koerier niet. Boven 500 kilo valt de koerier onder het beroepsgoederenvervoer en is een Eurovergunning verplicht.

 

ZZP Nederland vergelijkt hier de professional met de burger. Dat zijn appels met peren vergelijken. Op heel veel gebieden is er een groot verschil tussen de burger en de professional. Als de professional gelijk gesteld moet worden met de burger, dan zou het inderdaad wel veel makkelijker worden. Ik denk alleen maar even aan eetgelegenheden, waar we dan maar meteen alle gezondheidseisen overboord gooien, dat is ook maar een blok aan het been. Laten we dan ook maar meteen de arbo wetgeving, rij en rusttijden en taxi wetgeving afschaffen. Immers de bouwvakker heeft allerlei til en draag regels waar hij zich aan moet houden, de burger niet. De werknemer in de fabriek heeft recht op pauze en bepaalde werktijden, thuis mag hij tot een gat in de nacht aan het werk zijn. En iedere burger mag op zich personen vervoeren in een auto, dus waarom laten we dan niet iedereen toe om zijn auto als taxi te gebruiken.

 

Er is een reden waarom de overheid kiest voor dit soort verschillen tussen de burgerij en de professional.

ZZP Nederland zou beter de vergelijk gemaakt hebben, ten aanzien van de regels die in Nederland gelden versus de EU regelgeving. EU 1071-2009 stelt een maximaal toegestane massa van 3,5 ton, waar Nederland spreekt over 500 kilogram laadvermogen. Dat je valt over dit verschil, daar kunnen we nog inkomen.

Maar aan de andere kant moet men zich wellicht ook gaan afvragen wat er in de markt gaat gebeuren als het zo makkelijk wordt om een een koeriersbedrijfje op te richten om met een mercedes sprinter tot 3,5 totaal gewicht te gaan vervoeren. Veel professionele koeriers zullen dit de minister niet in dank afnemen, zou hij/zij dat wijzigen.

Aan het verkrijgen van een Eurovergunning zijn dezelfde forse opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto's verricht. Voor een zelfstandig koerier is dit een onzinnige en kostbare studielast.

 

Het lijkt erop dat ZZP-Nederland hier een kleine bestelbus vergelijkt met een grote vrachtauto. Het lijkt erop dat men stelt dat men dus voor het rijden met een klein voertuig niet de studie moet voeren die men voor een grote vrachtauto wel zou moeten.

 

Ons inziens maakt het niet uit of je nu met een grote of kleine auto vervoer doet. De studie eisen die ZZP-Nederland aangeeft hebben niets van doen met rijvaardigheid met een grote of kleine auto, maar met de vaardigheid van het drijven van een vervoersonderneming. De studie is gericht op de wetgeving die in een vervoersondernemering van toepassing zijn, zoals onder andere algemene en vervoersvoorwaarden, arbeidstijdenwetgeving, belastingen, omgaan met btw, kostprijsberkeningen, marketing en financiele zaken. Kennis van deze zaken zou geen last mogen zijn, maar is juist van belang om met je onderneming goed voor de dag te komen.

 

Het hele betoog dat de studie onzinnig is vinden wij vreemd van ZZP Nederland. Eigenlijk spreken ze zichzelf ook tegen op hun website. Het mooiste voorbeeld van hoe het fout gaat geven ze trouwens zelf, waarbij ze opeens wel pleiten (onderlijnde tekst in het artikel hieronder) voor een kwalificatie van veiligheid en ondernemerschap. In het boven besproken artikel vinden ze het dus onzinnig, in het andere artikel hieronder pleiten ze er jusit voor. De WWG en RWG is toch een fantastische kwalificatie, zouden wij dan weer zeggen.

 

http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/53998-failliet-zzp Vooral meer ZZP koeriers- en pakketdiensten failliet Het aantal faillissementen blijft groeien. Na de explosieve toename in januari was er ook in februari een substantiele groei. Vooral in de transportsector legden veel bedrijven het loodje. Dit blijkt uit cijfers die faillissementsdossier.nl vandaag heeft gepubliceerd. In totaal gingen in januari en februari 2088 bedrijven failliet. Dat is een toename met 28 procent ten opzichte van de eerste twee maanden van 2011. In februari bedroeg de groei 17 procent, in januari was dat maar liefst 40 procent.

 

ZZP Pakket- en koeriersmarkt hebben het zwaar
Vooral de transportsector kreeg het in de eerste maanden van dit jaar te verduren; het aantal failliete bedrijven steeg met 70 procent tot 122. Dat waren hoofdzakelijk kleine transporteurs. Mede door de groei van het online winkelen is het aantal koeriers-, expresse en pakketdiensten de afgelopen jaren explosief toegenomen.

"Iedere autobezitter die niet meer dan 500 kilogram vervoert, kan zonder diploma of kennis zo'n bedrijfje starten. Dat trekt veel geinteresseerden, zeker nu het economisch minder gaat", weet Floris Liebrand van Transport en Logistiek Nederland. "Hierdoor is die markt in korte tijd verzadigd geraakt. De eerste bedrijven vallen nu door de mand", aldus de perswoordvoerder van de brancheorganisatie.

 

Volgens Stichting ZZP Nederland is het aantal faillissementen in de koeriersmarkt te wijten aan de extreem lage tarieven die betaald worden door de grote ondernemingen. Bedrijven als Post.nl maken er een sport van om koeriers flink uit te knijpen middels een draaideurconstructie die ook nog eens door de overheid wordt goedgekeurd. Stichting ZZP Nederland pleit voor een kwalificatie van koeriers met betrekking tot veiligheid en ondernemerschap. Ook de concurrentie door schijnzelfstandigen uit het buitenland zorgt voor een flinke tariefdaling.

 

In de detailhandel bleef het aantal faillissementen flink stijgen. Ten opzichte van de eerste maanden van 2011 bedroeg de toename 40 procent. Naast de daling van het consumentenvertrouwen speelde ook hier de sterk gestegen interesse voor het winkelen via internet een belangrijke rol.

 

Voor de goede orde. De uitspraak van Floris Liebrand is niet 100% correct. Iedere autobezitter die niet meer dan 500 kilogram vervoert, kan zonder diploma of kennis zo'n bedrijfje starten. Hier zou moeten staan: Iedere autobezitter met een auto die een laadvermogen heeft van niet meer dan 500 kilogram en die niet meer dan 500 kilogram vervoert, kan zonder diploma of kennis zo'n bedrijfje starten.

 

Als je met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram beroepsvervoer doet dien je te beschikken over een eurovergunning. Het laadvermogen speelt dus een rol, niet het ladinggewicht wat je erin hebt.

 

Als je dus beroepsvervoer doet met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram, zonder dat je een eurovergunning hebt, ben je fout. Ook als je, bijvoorbeeld, maar 100 kilogram aan lading in het voertuig hebt op dat moment.

 

Andere aandachtspunten volgens ZZP Nederland die (terecht) van belang zijn voor de ZZP-er en die overigens (onder andere) ook in de vakbekwaamheidseis voor de transporondernemer gesteld zijn:

 

Financiele en administratieve kennis: http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/66456-zzp-succesvoller-met-administratie Op zich is het begrijpelijk als je nooit iets met een bedrijfsadministratie hebt gedaan, maar tegelijk is de administratie het centrale punt van een bedrijf. Veel zelfstandigen weten eigenlijk niet wat ze verdienen met hun bedrijf en raken daardoor achteraf wel eens in de problemen als er afgerekend moet worden met de Belastingdienst. Cijfers liegen niet en laten de zelfstandige een kijk op de voortgang van hun bedrijf zien. Maar dan moet je wel weten hoe je cijfers moet beoordelen Bij de Helpdesk van Stichting ZZP Nederland komen veel vragen binnen over administratie, BTW regelingen, afschrijvingen, aftrekposten etc. Het zijn allemaal zaken die er nu eenmaal bijhoren en een ondernemer die weet welke kosten en welke winst hij of zij waar maakt staat een stuk sterker.

 

Algemene voorwaarden: http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/76807-zzp-algemene-voorwaarden-incasso ZZP'ers hebben vaak geen algemene voorwaarden Veel Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) hanteren geen algemene voorwaarden voor het leveren van goederen of diensten en komen daardoor in problemen als er een conflict met een klant ontstaat. Dat concludeert Stichting ZZP Nederland na een onderzoek onder de aangesloten ZZP'ers die de helpdesk bellen met het probleem dat een klant niet wil betalen.

 

Marketing: http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/86050-zzp-moet-zorgen-voor-betere-presenta ZZP 'er moet zorgen voor betere presentatie en communicatie Een eerste indruk maken kan maar een keer ZZP'ers die nieuwe klanten willen ontmoeten moeten behoorlijk wat inspanningen doen en een goede presentatie is daarbij erg belangrijk. Daar hoort ook een visitekaartje en e-mailadres bij, al of niet aangevuld met een website. Met name startende ZZP'ers beschikken veelal niet over een website en een eigen zakelijk e-mailadres.

 

 

 

eigen rijder worden

Het originele artikel ZZP Nederland

Eigen vervoer biedt wel mogelijkheden
Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen verboden is om ZZP chauffeurs in te huren biedt het eigen vervoer wel mogelijkheden. Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Een voorbeeld: als een bouwbedrijf, dat een eigen vrachtwagen heeft, deze langs eigen bouwplaatsen laat rijden om deze van goederen te voorzien wordt dit aangemerkt als eigen vervoer. Zodra het bouwbedrijf ook goederen voor anderen gaat vervoeren valt dat wel onder de Transportwet en is een NIWO vergunning vereist. Eigen vervoer heeft geen inschrijvingsplicht en valt niet onder de Transportwet. Het staat dus een onderneming vrij om in geval van eigen vervoer een ZZP'er in te huren als chauffeur.

ZZP Koerier - beperkte mogelijkheden
Om als ZZP koerier te mogen functioneren met een eigen auto zijn er een aantal beperkingen. Zonder een NIWO-vergunning mag iedereen die in het bezit is van de juiste rijvaardigheidsbewijzen rijden als koerier met een laadvermogen tot 500 kilo. Een vreemde regeling als men bedenkt dat iedereen met een rijbewijs BE tot 3500 kilo mag vervoeren en een koerier niet. Boven 500 kilo valt de koerier onder het beroepsgoederenvervoer en is een Eurovergunning verplicht.

Aan het verkrijgen van een Eurovergunning zijn dezelfde forse opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto's verricht. Voor een zelfstandig koerier is dit een onzinnige en kostbare studielast. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca EUR 150, -, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van EUR 9000, - en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd is door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Nederland en Belgi zijn de enige landen die een dergelijke regeling kennen. Stichting ZZP Nederland ageert al lang tegen deze oneerlijke praktijken die in de wet staan.

 

2012 ZZP Nederland. Op dit artikel rust copyright, misbruik wordt bestraft.

 

 

 

 

 

eigen rijder worden

Het originele artikel ZZP Nederland

 

ZZP'er kan alleen als transportondernemer met eigen vrachtwagen
De enige mogelijkheid voor de ZZP Chauffeur is het aanschaffen (of lease, huur) van een vrachtwagen, het inschrijven als transportondernemer bij de Kamer van Koophandel en een Eurovergunning aanvragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo'n Eurovergunning zijn dezelfde opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto's verricht. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca EUR 150, -, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van EUR 9000, - en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd is door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

Link: | NIWO eisen ZZP |

 

2012 ZZP Nederland. Op dit artikel rust copyright, misbruik wordt bestraft.

 

 

 

 

eigen rijder worden

Het originele artikel en bron: http://www.zzp-nederland.nl/artikel/chauffeurs-en-zzp

ZZP Chauffeurs en koeriers

ZZP'er in de transportsector: vrachtwagenchauffeur, Eigen Vervoer, Koeriers -Taxichauffeur
Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het wel of niet mogen werken als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer, als ZZP Koerier of Taxichauffeur. Stichting ZZP Nederland zet de specifieke eisen voor u op een rij. Voor het ondernemersgedeelte KvK, Belastingdienst etc. vindt u deze informatie op deze website.

ZZP Vrachtwagenchauffeur in Beroepsgoederenvervoer
De mogelijkheden om als ZZP chauffeur te functioneren in de transportsector zijn zeer beperkt. Volgens de wet Wegvervoer Goederen dienen chauffeurs die zich willen verhuren aan een transportonderneming in loondienst te zijn en dient er sprake te zijn van een gezagsverhouding. Transportbedrijven die dit niet hanteren zijn in overtreding en kunnen worden bekeurd. Als gevolg hiervan neemt de instroom van chauffeurs uit het buitenland of via onduidelijke constructies stevig toe en zijn Nederlandse chauffeurs kansloos als zelfstandige. Een constructie via een uitzendbureau met een Eurovergunning is wel toegestaan, maar dat betreft weer een loondienstverband. Stichting ZZP Nederland ageert al lang tegen deze oneerlijke praktijken die in de wet staan.

Link: | ZZP chauffeurs werkloos door wet |

 

2012 ZZP Nederland. Op dit artikel rust copyright, misbruik wordt bestraft.

 

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl